Политика на приватност

Вашата приватност е многу важна за нас. Соодветно на тоа, ја имаме развиена оваа Политика за приватност за да можете да разберете како ние ги собираме, употребуваме, комуницираме, откриваме и ги користиме личните информации.
Во продолжение се главните начела на нашата политика за приватност.
Пред или за време на собирање на лични информации, ќе ги идентификуваме целите за кои се собираат информациите.
Ние ќе ги собираме и употребуваме личните информации исклучиво со цел за исполнување на тие цели утврдени од нас и за други компатибилни намени, освен ако не се добие согласност од засегнатото лице или доколку се бара со закон.
Ние само ќе ги задржиме личните информации колку што е потребно за исполнување на тие цели.
Ние ќе ги собираме личните податоци со помош на праведни и фер средства и каде што е соодветно, со знаење или согласност на засегнатото лице.
Личните податоци треба да бидат релевантни за целите за кои треба да се користи, и до степен потребен за овие цели, треба да бидат точни и целосни.
Ние ќе ги заштитиме личните информации со разумни заштитни мерки за безбедност против губење или кражба, како и неовластен пристап, откривање, копирање, користење или модификација.
Ние ќе ги направиме достапни за корисниците информациите за нашите политики и практики кои се однесуваат на управувањето со лични информации.
Ние сме посветени на водење на бизнис во согласност со овие принципи, со цел да се осигура дека доверливоста на личните податоци се заштитени и истите се одржуваат.
1. Услови
Со пристапување на овој сајт, Вие се согласувате со овие одредби и услови за користење на веб сајтот, сите применливи закони и регулативи и се согласувате дека вие сте одговорни според важечките локални закони. Ако не се согласувате со било кој од овие услови, се забранува користење или пристап до овој веб сајт. Материјалите содржани во овој веб сајт се заштитени со применливи авторски права и закони за трговски марки.
2. Лиценца за користење
Се дава дозвола за привремено преземање една копија на материјалите (информации или софтвер) нашиот веб сајт за личен, некомерцијален карактер и се само за преглед. Ова е доделување на право, а не трансфер на титулата и под оваа лиценца не може да:
– менувате или правите копија на материјали
– користите материјали за комерцијални цели или за ниедна јавна активност (комерцијална или некомерцијална)
– се обидете да декомпилирате или да го копирате софтверот кој се наоѓа на на нашиот веб сајт
– ги отстраните сите авторски права или други сопственички нотации од материјали
– ги пренесете материјалите за друго лице или го копирате нашиот веб сајт на друг сервер
Оваа лиценца автоматски престанува ако ги прекршите некои од овие ограничувања. Доколку Ви биде забранет пристапот до овие материјали, ќе мора да ги уништите преземените материјали од нашиот веб сајт кои се во Ваш посед, било тоа да се во електронски или печатен формат.
3. Одговорност
Материјалите на нашиот веб сајт се дадени “како што се”. Ние не издаваме никаква гаранција, изричита или имплицирана и се одрекнува и ги негира сите други гаранции, вклучувајќи, без ограничување, имплицирани гаранции или услови на тргување, погодност за одредена цел или не на права на интелектуална сопственост или други повреда на правата. Понатаму, ние не гарантираме и не правиме било какви репрезентации во врска со точноста, најверојатните резултати или сигурноста на употреба на материјали на нашиот веб сајт или на друг начин се однесуваат на таквите материјали или на било кои сајтови поврзани со овој сајт.
4. Ограничувања
Во никој случај Advace Rent a Car  или неговите добавувачи може да бидат одговорни за која било штета (вклучувајќи, без ограничување, штета за загуба на податоци или профит, или поради бизнис прекин), кои произлегуваат од употребата или неможноста за употреба на материјалите на нашиот веб сајт, дури и ако ние сме известени усно или во писмена форма на можноста за таква штета. Затоа што некои јурисдикции не дозволуваат ограничување на имплицирани гаранции, или ограничувањата на одговорност за последични или случајни оштетувања, овие ограничувања можно е да не се однесуваат на вас.
5. Ревизии и листа на типографски грешки
Материјалите кои се појавуваат на нашиот веб сајт може да вклучуваат технички, печатни или фотографски грешки. Advace Rent a Car не гарантира дека било кој од материјали на својата веб-страница се точни и целосни. Ние може да направиме промени на материјали и содржани на нашиот веб сајт во било кое време без претходна најава. Advace Rent a Car нема обврска за постојано дополнување и ажурирање на материјалите на веб сајтот.
6. Линкови
Advace Rent a Car не ги разгледува сите сајтови поврзани со својот веб сајт и не сме одговорни за содржината на било кој таков поврзан сајт. Вклучувањето на каква било поврзаност не имплицира одобрување од страна на Advace Rent a Car.
7. Услови за користење на модификации
Inter Advace Rent a Car може да ги ревидира овие услови на употреба за својот веб сајт во било кое време без претходна најава. Со користење на овој веб сајт се согласувате да бидете обврзани од моменталната верзија на условите за употреба.
8. Владејачко право
Било какво правно побарување во врска со веб сајтот на Advace Rent a Car ќе се регулира со законите на државата на Македонија без оглед на нејзиниот конфликт на законските одредби.